Geschiedenis zeilvereniging Neptunus

De zeilvereniging “Neptunus” is voortgekomen uit de “Afdeling Aktieve Zeilers” van de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging “Neptunus” te Delfzijl, aan welke vereniging Hare Majesteit Koningin Juliana op 19 maart 1976 het recht heeft verleend tot het voeren van het predicaat “Koninklijke”.
In het jaar 1953 hebben een aantal actieve watersporters het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een club, die de rechtstreekse belangen van de ook in Delfzijl, in de vijftiger jaren, opkomende pleziervaart, zou behartigen.
Door de initiatiefnemers is in 1953 voorgesteld een onderdeel te worden van de toendertijd nog genoemde Zeil- en Roeivereniging “Neptunus”, die sedert 1876 de traditionele Pinksterfeesten organiseerde en waardoor Delfzijl door de jaren heen, grote bekendheid kreeg. Het initiatief vanuit een groep “bootje zailers” om aansluiting te zoeken bij de Z.R.V.N., werd door het toenmalige bestuur van harte toegejuicht.
Als gevolg van o.a. maatschappelijke ontwikkelingen waarmee men geconfronteerd werd, groeide in de loop van de zeventiger jaren de behoefte de als “Afdeling Aktieve Zeilers” bekend staande zeilclub onder een eigen juridische dak te brengen. Breedvoerig overleg met o.a. het bestuur van de K.Z.R.V.N. leidde op 11 november 1982 tot de omzetting van de “Afdeling Aktieve Zeilers” in een zelfstandige statutaire vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, genaamd:

Zeilvereniging “Neptunus”.

Op historische gronden is de samenwerking en de binding met de K.Z.R.V.N. statutair gehandhaafd. De samenwerking ligt vooral op het terrein van de organisatie van de traditionele Pinksterfeesten. De binding bestaat doordat de leden van de Zeilvereniging, alsmede de Zeilvereniging zelf, tevens lid zijn van de K.Z.R.V.N.. Dit lag voor de hand, daar enerzijds de “Afdeling Aktieve Zeilers” en het bestuur van de K.Z.R.V.N. in de loop der jaren de verwezenlijking van een goed geoutilleerde jachthaven – in de ook voor de pleziervaart van internationale betekenis zijnde zeehaven van Delfzijl – hebben voorgestaan, anderzijds het verkrijgen van het predikaat “Koninklijke” voor een zeer belangrijk deel de bemoeienis van de “Afdeling Aktieve Zeilers” is geweest.